hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9112200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钟壳和本章其他商品的类似外壳〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途3.GTIN;4.CAS 13 14% 80%
9112900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钟壳零件〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途3.GTIN;4.CAS 千克 13 12% 80%

时时计划聊天室