hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8904000000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 拖轮及顶推船〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.功能,3.品牌,4.型号5.GTIN;6.CAS 13 9% 14%

时时计划聊天室