hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8478100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他的烟草加工及制作机器(本章其他编号未列名的)〔CIQ码:999:本章其他编号未列名的〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途,3.品牌,4.型号5.GTIN;6.CAS O 13 5% 30%
8478900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 烟草加工及制作机器用的零件〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等),3.品牌,4.型号5.GTIN;6.CAS 千克 O 13 8% 30%

时时计划聊天室