hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7001000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 废碎玻璃〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途,3.状态(废、碎、块料)4.GTIN;5.CAS 千克 9 0 12% 50%
7001000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 玻璃块料〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途,3.状态(废、碎、块料)4.GTIN;5.CAS 千克 0 12% 50%

时时计划聊天室