hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4817100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 信封〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.材质(纸制)3.GTIN;4.CAS 千克 13 5% 80%
4817200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 封缄信片、素色明信片及通信卡片〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.材质(纸制)3.GTIN;4.CAS 千克 13 5% 80%
4817300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 纸或纸板制的盒子,袋子及夹子(内装各种纸制文具的)〔CIQ码:999:内装各种纸制文具的〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.材质(纸制)3.GTIN;4.CAS 千克 13 5% 80%

时时计划聊天室