hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4501100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未加工或简单加工的天然软木〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.加工程度(未加工、简单加工等)3.GTIN;4.CAS 千克 AB PQ 0 6% 17%
4501901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 软木废料〔CIQ码:102:木废料〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.状态(碎的、粒状的或粉状的),3.是否是废料4.GTIN;5.CAS 千克 9AB MPQ 0 0 17%
4501902000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 碎的、粒状的或粉状的软木(软木碎、软木粒或软木粉)〔CIQ码:999:软木碎、软木粒或软木粉〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.状态(碎的、粒状的或粉状的),3.是否是废料4.GTIN;5.CAS 千克 AB PQ 0 0 17%

时时计划聊天室