hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3825100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 城市垃圾(包括未经分拣的混合生活垃圾)〔CIQ码:999:包括未经分拣的混合生活垃圾〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途,3.来源4.GTIN;5.CAS 千克 9 0 6.5% 35%
3825200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 下水道淤泥〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途,3.来源4.GTIN;5.CAS 千克 9 0 6.5% 35%
3825300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 医疗废物〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途,3.来源4.GTIN;5.CAS 千克 9 0 6.5% 35%
3825410000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 废卤化物的有机溶剂〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途,3.来源4.GTIN;5.CAS 千克 9 0 6.5% 35%
3825490000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他废有机溶剂〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途,3.来源4.GTIN;5.CAS 千克 9 0 6.5% 35%
3825500000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 废的金属酸洗液、液压油及制动油(还包括废的防冻液)〔CIQ码:999:还包括废的防冻液〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途,3.来源4.GTIN;5.CAS 千克 9 0 6.5% 35%
3825610000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 主要含有有机成分的化工废物(其他化学工业及相关工业的废物)〔CIQ码:999:其他化学工业及相关工业的废物〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途,3.来源4.GTIN;5.CAS 千克 9 0 6.5% 35%
3825690000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他化工废物(其他化学工业及相关工业的废物)〔CIQ码:999:其他化学工业及相关工业的废物〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途,3.来源4.GTIN;5.CAS 千克 9 0 6.5% 35%
3825900010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 浓缩糖蜜发酵液〔CIQ码:301:无检疫要求食品添加剂;302:需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途,3.来源4.GTIN;5.CAS 千克 A R 0 6.5% 35%
3825900090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他商品编号未列名化工副产品及废物〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途,3.来源4.GTIN;5.CAS 千克 9 0 6.5% 35%

时时计划聊天室