hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2708100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 沥青〔CIQ码:998:其他危险化学品;999:其他化工产品〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.外观,3.来源,4.签约日期,5.计价日期6.GTIN;7.CAS 千克 0 7% 35%
2708200001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 针状沥青焦〔CIQ码:998:其他危险化学品;999:其他化工产品〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.外观,3.来源,4.签约日期,5.计价日期6.GTIN;7.CAS 千克 0 6% 11%
2708200090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他沥青焦〔CIQ码:998:其他危险化学品;999:其他化工产品〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.外观,3.来源,4.签约日期,5.计价日期6.GTIN;7.CAS 千克 0 6% 11%

时时计划聊天室