hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2305000000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 花生饼及类似油渣〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.原料3.GTIN;4.CAS 千克 AB PNQ 0 5% 30%

时时计划聊天室