hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2104100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 汤料及其制品〔CIQ码:101:制汤调料;102:其他含肉速冻粮食制品;103:其他不含肉速冻粮食制品〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.成分含量,3.包装规格,4.品牌5.GTIN;6.CAS 千克 AB PRQS 13 12% 90%
2104200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 均化混合食品〔CIQ码:101:汤料;102:混合调味品;103:未列出的其他调味品;104:具有保健食品批准文号〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.成分含量,3.包装规格,4.品牌5.GTIN;6.CAS 千克 AB RS 13 12% 90%

时时计划聊天室