hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1508100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 初榨的花生油(但未经化学改性)〔CIQ码:999:但未经化学改性〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.加工方法(初榨、非初榨),3.加工程度(未经化学改性)4.GTIN;5.CAS 千克 AB PRQS 0 10% 100%
1508900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 精制的花生油及其分离品(包括初榨花生油的分离品,但未经化学改性)〔CIQ码:999:包括初榨花生油的分离品,但未经化学改性〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.加工方法(初榨、非初榨),3.加工程度(未经化学改性)4.GTIN;5.CAS 千克 AB MRS 0 10% 100%

时时计划聊天室