hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1105100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 马铃薯细粉、粗粉及粉末〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.状态(细粉、粗粉、粉末、粉片、颗粒及团粒)3.GTIN;4.CAS 千克 AB PRQ 13 15% 50%
1105200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 马铃薯粉片、颗粒及团粒〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.状态(细粉、粗粉、粉末、粉片、颗粒及团粒)3.GTIN;4.CAS 千克 AB PRQ 13 15% 50%

时时计划聊天室