hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1008100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 荞麦〔CIQ码:101:食用、带壳;102:食用、去壳〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.是否种用,3.包装规格4.GTIN;5.CAS 千克 AB PRQS 0 2% 8%
1008210000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用谷子 〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.是否种用,3.包装规格4.GTIN;5.CAS 千克 AB PQ 0 2% 8%
1008290000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他谷子 〔CIQ码:101:食用、带壳;102:食用、去壳〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.是否种用,3.包装规格4.GTIN;5.CAS 千克 AB PRQS 0 2% 8%
1008300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 加那利草子〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.是否种用,3.包装规格4.GTIN;5.CAS 千克 AB PRQ 9 2% 8%
1008401000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用直长马唐(马唐属)〔CIQ码:999:马唐属〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.是否种用,3.包装规格4.GTIN;5.CAS 千克 AB PNQ 0 0 0
1008409000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他直长马唐(马唐属)〔CIQ码:999:马唐属〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.是否种用,3.包装规格4.GTIN;5.CAS 千克 AB PRQS 0 3% 8%
1008501000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用昆诺阿藜 〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.是否种用,3.包装规格4.GTIN;5.CAS 千克 AB PNQ 0 0 0
1008509000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他昆诺阿藜 〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.是否种用,3.包装规格4.GTIN;5.CAS 千克 AB PRQS 0 3% 8%
1008601000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用黑小麦 〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.是否种用,3.包装规格4.GTIN;5.CAS 千克 AB PNQ 0 0 0
1008609000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他黑小麦 〔CIQ码:101:食用;102:工业用;103:饲用〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.是否种用,3.包装规格4.GTIN;5.CAS 千克 AB PRQS 0 3% 80%
1008901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他种用谷物〔CIQ码:101:粟种子;102:荞麦种子;103:其他谷物种子〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.是否种用,3.包装规格4.GTIN;5.CAS 千克 AB PNQ 0 0 0
1008909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他谷物〔CIQ码:101饲用其他粮谷,102食用、去壳黍子,103食用、带壳黍子,104食用谷穗,105食用其他粮谷,106野米,107薏米,108藜麦〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.是否种用,3.包装规格4.GTIN;5.CAS 千克 AB PRQS 0 3% 8%

时时计划聊天室