hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
0407110010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 孵化用受精的濒危鸡的蛋 〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否孵化用受精禽蛋;3:GTIN;4:CAS; 千克 AFEB PQ 0 0 0
0407110090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 孵化用受精的其他鸡的蛋 〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否孵化用受精禽蛋;3:GTIN;4:CAS; 千克 AB PQ 6 0 0
0407190010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他孵化用受精濒危禽蛋 〔CIQ码:101:鸭种蛋;102:鹅种蛋;103:鸵鸟种蛋;104:火鸡种蛋;105:鸽种蛋;106:其他种蛋〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否孵化用受精禽蛋;3:GTIN;4:CAS; 千克 AFEB PQ 0 0 0
0407190090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他孵化用受精禽蛋 〔CIQ码:101:鸭种蛋;102:鹅种蛋;103:鸵鸟种蛋;104:火鸡种蛋;105:鸽种蛋;106:其他种蛋〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否孵化用受精禽蛋;3:GTIN;4:CAS; 千克 AB PQ 9 0 0
0407210000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他带壳的鸡的鲜蛋 〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[鲜、带壳];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB PRQS 9 20% 80%
0407290010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他鲜的带壳濒危禽蛋 〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[鲜、带壳];3:GTIN;4:CAS; 千克 ABFE PRQS 0 20% 80%
0407290090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他鲜的带壳禽蛋 〔CIQ码:101:食用鸭蛋;102:食用鹅蛋;103:食用鸽蛋;104:食用鹌鹑蛋;105:食用鹧鸪蛋;106:食用火鸡蛋;107:食用鸵鸟蛋;108:食用〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[鲜、带壳];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB PRQS 9 20% 80%
0407901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 带壳咸蛋〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[鲜、带壳、腌制、煮过];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB PRQS 6 20% 90%
0407902000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 带壳皮蛋〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[鲜、带壳、腌制、煮过];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB PRQS 6 20% 90%
0407909010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟蛋 〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[鲜、带壳、腌制、煮过];3:GTIN;4:CAS; 千克 ABFE PRQS 0 20% 90%
0407909090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[鲜、带壳、腌制、煮过];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB PRQS 9 20% 90%
04079090901 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[鲜、带壳、腌制、煮过];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB PRQS 9 20 90
04079090902 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按13%征税的其他腌制或煮过的带壳禽蛋 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[鲜、带壳、腌制、煮过];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB PRQS 13 20 90

时时计划聊天室